Ładowanie...

Czym jest przemoc

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy i rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie
 • Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
 • Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
 • Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

1. Jest intencjonalna
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. Siły są nierównomierne
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

3. Narusza prawa i dobra osobiste
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. Powoduje cierpienie i ból
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu działa Gminny Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą. Dyżury pełnią pracownicy socjalni i psycholog :

Wtorek od 14:00 do 15:00

Czwartek od 14:00 do 15:00

Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 28 marca 2011 r. został powołany Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Targ. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Gminnej Komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. Oświaty;
 5. Ochrony zdrowia;
 6. Kuratorzy sądowi.

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Maria Żegleń-Krawiec.


Zadania Zespołu:

 1. Wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Nowy Targ.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowy Targ, oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Inicjowanie badań diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 5. Wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących w pomocy.
 6. Opracowanie założeń do gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Obsługę organizacyjną Zespołu oraz zespołów problemowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zobacz również
Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok. szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
... bo każdy ma szansę na szczęśliwe jutro.

Swoją historię opowie gość specjalny trener-performer QCZAJ.
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze na wolne stanowiska pracy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^