Ładowanie...

Informacja Administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z  wykonywaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zadań publicznych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Informuję, że:
 
1)  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego i wynikającego z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
•    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
•    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
•    Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); 
 
2) Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, przetwarzane są w  zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez GOPS wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Celem przetwarzania jest realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu wymienionego w pkt. 1.
 
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9,
e-mail: iod@gops.ugnowytarg.pl
 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
5) Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie informowane i  proszone o wyrażenie zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
7)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań realizowanych i wynikających  z przepisów prawa.                                                    
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                           w Nowym Targu
                             Daniel Janczy


Zobacz również
Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok. szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
... bo każdy ma szansę na szczęśliwe jutro.

Swoją historię opowie gość specjalny trener-performer QCZAJ.
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o naborze na wolne stanowiska pracy.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^