Ładowanie...

Informacja Administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z  wykonywaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zadań publicznych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Informuję, że:
 
1)  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego i wynikającego z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
•    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
•    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
•    Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.); 
 
2) Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, przetwarzane są w  zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez GOPS wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Celem przetwarzania jest realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu wymienionego w pkt. 1.
 
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9,
e-mail: iod@gops.ugnowytarg.pl
 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
5) Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie informowane i  proszone o wyrażenie zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
7)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań realizowanych i wynikających  z przepisów prawa.                                                    
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                           w Nowym Targu
                             Daniel Janczy


Zobacz również
„Nowa era komputera- rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców , darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Nowy Targ”
Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu składają najserdeczniejsze życzenia:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że dnia 24 grudnia 2018 roku, tutejszy Ośrodek będzie nieczynny.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^