Ładowanie...

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendium szkolne
W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9 (pokój nr 9)

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie gminy Nowy Targ:
 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - zwani dalej uczniami, wychowankami ośrodka, słuchaczami jeżeli znajdują się w trudnej sytuacja materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie (od 1 października 2015 r.) 
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty: 
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności następujące informacje i dokumenty:
 1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz jego rodziców,
 2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza,
 3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,
 4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,
 5. decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej,
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 7. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
 8. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 9. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 10. oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 11. świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej,
 12. inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
 13. zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę (netto)
 14. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 15. informację o rodzaju świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,
 16. informację o pożądanej formie świadczenia pomocy materialnej, innej niż forma pieniężna,
 17. informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
 
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.
Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.
 
 
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 18 26 14 129
Informacji udziela Pani Monika Krzak.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bulwarowa 9 w Nowym Targu pok. nr 9 ( I piętro) w dni robocze w godz:
poniedziałek od 7:00 do 15:30
wtorek-czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:30
 

Zasiłek szkolny:

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:
 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.
 
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Targ
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu i Fundacja DKMS dziękują za zaangażowanie podczas Dnia Dawcy Szpiku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu oraz Fundacja DKMS zapraszają na Nowotarski Piknik Lotniczy.
Od poniedziałku 1 lipca 2019 roku można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^