Ładowanie...

Informacja dotycząca utraty dochodu spowodowanego przeciwdziałaniem Covid-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, iż został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie zart. 15 oa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i568), który wszedł wżycie z dniem 18 kwietnia 2020r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020r., poz. 695),

obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczejw rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczejw rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Oznacza to, że u wnioskodawców, którym dochód za 2019 rok nie pozwalał na przyznanie świadczeń rodzinnych, bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a u których wystąpiło obniżenie wynagrodzenia z ww. tytułu możliwe jest ponowne przeliczenie dochodu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Utrata dochodu winna być spowodowana sytuacją epidemiczną.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenia?

Nadal niezbędne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19 (zaświadczenie od pracodawcy o wysokości aktualnego wynagrodzenia po uwzględnieniu obniżki pensji, oświadczenie wnioskodawcy i inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość obniżenia dochodu oraz potwierdzenie, że obniżenie dochodu nastąpiło z powodu COVID-19.)

Szczegółowych informacji udzielają – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

 


Zobacz również
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje mieszkańców Gminy Nowy Targ, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.
Informacja na temat pomocy dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej.
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^