Ładowanie...

Zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku z podjęciem przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały XLI/445/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r., uprzejmie informuje, że zostały podniesione do 200% tj. do kwoty 1.200,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, kryteria dochodowe uprawniające rodziny i osoby będące w trudnej sytuacji materialno – bytowej do skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych posiłków i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

 

W związku z powyższym, osoby zainteresowane pomocą w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz otrzymaniem świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną, dochodową i zdrowotną rodziny a także przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Przyznanie pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS. 
 

Zobacz również
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert na realizację Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 - POBYT CAŁODOBOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wesołego Alleluja życzą Kierownik oraz Pracownicy GOPS w Nowym Targu
bottom_ministerstwo_pracy
bottom_urzad_wojewodzki
bottom_rops
bottom_liczna_rodzina
bottom_epuap
bottom_gmina_nowy_targ
bottom_rodzina
bottom_forum_pomocy_spolecznej
bottom_5plus
bip_logo
^